Thermo Pad Slimming

تشک لاغری

Thermo Pad Slimming

کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت که به دلیل تعریق موجب کاهش وزن فرد می شود. کاهش سایز دور شکم و پهلو و ران ها و باسن با استفاده از تشـــک لاغري امکان پذیر می باشد. استفاده از این تشکها در نوع خود بی نظیر و مواد تشـکیل دهنده این تشـکها از بهترین مواد خارجی می باشد این دستگاه هااز دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شذده اند که قسمت داخلی آن قطعات حرارتی با روکش هاي نسوزو عایق بندي مطمئن و قسـمت خارجی از روکش ضد آب و مقاوم استفاده شده است و داراي یک دیمر کنترل دار با قدرت بالا می باشد.

Thermo Pad Slimming
Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

2020-06-17

تشک لاغری

تشک لاغری Thermo Pad Slimming کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت که به دلیل تعریق موجب کاهش وزن فرد […]
2020-06-17

محصولات طبی و لاغری

محصولات طبی و لاغری Medical and slimming products تشک لاغری Thermo Pad Slimming کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت […]