Neck Pillow Fibers

بالش دورگردنی الیافی

Neck Pillow Fibers

 

داشتن یک بالش مسافرتی خوب و مناسب در طول مسافرت ، تماشای تلویزیون و مطالعه سبب ایجاد یک حس خوب و راحت در شما می شود. برای رهایی از درد و مانع از گرفتگی ماهیچه های گردن بالش بیونی بیسیک را پیشنهاد می کنیم.

در حالت ایده آل بالش مسافرتی از گردن و بدن شما محافظت می کند تا شما بتوانید حتی در جاهای تنگ و مسافرت های هوایی در یک موقعیت آرام قرار بگیرید و استراحت کنید. برای این کار یک بالش مسافرتی مناسب با سبک خوابتان انتخاب کنید و موقعیت های مختلف را تجربه کنید.

Neck Pillow Fibers
Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow
can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain
on your should.
Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.

2020-06-17

بالش دورگردنی الیافی

بالش دورگردنی الیافی Neck Pillow Fibers   داشتن یک بالش مسافرتی خوب و مناسب در طول مسافرت ، تماشای تلویزیون و مطالعه سبب ایجاد یک حس […]
2020-06-17

محصولات الیافی

محصولات الیافی Fiber products بالش بارداری الیافی Full Body Pillow استفاده از بالش هاي بارداري بیوتی بیسـیک به منظور تنوع در مدل ها، راحتی سلیقه براي […]