پشتی ماشین

لوازم پزشکی

محصولات فوم و مموری فوم

 Foam products and foam memory

بالش دورگردنی فوم

Neck Pillow

بالش دورگردنی فوم

خستگی گردن و به دنبال آن درد در این ناحیه در هنگام مسافرت براي بسیاري از افرادي که مجبورند براي انجام مقاصد خود ساعات طولانی را در اتوبوس یا هواپیما و یا قطار بدون حرکت بنشینند عذاب آور است.

ادامه مطلب…

 


اورینگ گرد فوم

Seat Oring Cushion Foam

اورینگ گرد فوم

اورینگ فومی گرد به طور معمول توسط پزشکان براي افرادي که داراي کمر درد، دیســــک کمر، التهاب دنبالچه، هموروئید و مادران باردار تجویـز می شـود .همچنین این نشـــیمـن فشــــار وارد بر انـدام هاي تحتانی بدن در هنگام نشستن، درد ناشی از بواسیر را کاهش می دهد و به آرامی به بهبـود زخم هاي حاصـل از آن کمک می نماید.

ادامه مطلب…


نشیمن مثلثی فوم

Seat Oring Cushion Foam

نشیمن مثلثی فومنشیمن مثلثی فوم

ستون فقرات داراي یک انحناي طبیعی موجی شکل میباشد که معمولا هـنگام نشستـن روي صندلی هاي معمولــی خـصوصا در حـالت هاي نادرســت این انـحنا صاف میشود.

ادامه مطلب…

 


پشتی طبی فوم

Back Cushion Foam

پشتی طبی فوم

پشتی طبی فوم

در حالت نشستن ستون فقرات باید حالت شکل خود را حفظ کند. اکثر صندلـی ها به دلیـل پر نکردن گودي کمر این حالت را در بر نمیگیرند و باعث ایجـاد ناهنجاري هاي ستون فقرات در هنگـام نشستــن می شود.

ادامه مطلب…

 


نشیمن مربعی فوم

Foam Cubic Cushion

نشیمن مربعی فوم

نشیمن فومی مربعی به طور معمول توسط پزشکان براي افرادي که داراي کمر درد، دیسک کمر، التهاب دنبالچه، هموروئید و مادران باردار تجویـز می شـود .همچنین این نشیمـن ها با کاهش فشـار بر انـدام هاي تحتانی بدن در هنگام نشستن، درد ناشی از بواسیر را کاهش دهد.

ادامه مطلب…

 


پشتی طبی ماشین

Car Cushion Back

پشتی طبی ماشین

در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت s شکل خود را حفظ کند، اکثر صندلی ها به دلیل پر نکردن گودي کمر این حالت را در بر نمیگیرند و باعث ایجاد ناهنجاري هاي ستون فقرات در هنگـام نشسـتن می شود، همچنین باعث ایجـاد فشـار بر روي ستون فقرات که موجب دردهاي کمر، گرفتگی عضلات، آرتروز و فتق دیسک میشود.

ادامه مطلب…

 


بالش آرتروز

Arthritis pillow

بالش آرتروز

گردن درد معمولا از اضطراب، صدمـه و یا به دلایـل ناشی از انجـام یک فعالیت تکراري که به گردن فشار می آورد، اتفاق می افتد. درمان گردن در به کمک یک بالش با طراحی مناسب انجام می گیرد گردن درد می تواند باعث به هم خوردن خواب شود.

ادامه مطلب…


2020-07-04

محصولات فوم و مموری فوم-لوازم پزشکی

لوازم پزشکی محصولات فوم و مموری فوم  Foam products and foam memory بالش دورگردنی فوم Neck Pillow خستگی گردن و به دنبال آن درد در این […]
2020-06-17

پشتی طبی ماشین

پشتی طبی ماشین Car Cushion Back در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت s شکل خود را حفظ کند، اکثر صندلی ها به دلیل پر نکردن […]