اورینگ الیافی

اورینگ الیافی

Cushion Oring Fibers

همه ما فارق از این که چه شغلی داریم ساعتی از روز را روی صندلی می نشینیم از آنجایی که بیشتر صندلی ها و مبل ها از ارگونومی و فنی مهندسی استاندارد برخوردار نیستند هنگام نشستن فشار زیادی بر ستون فقرات، مهره های کمر، پهلو ها و نشیمنگاه وارد می آید.

زمانی که ما مدت زیتدی را منشینیم، به مرور زمان گردش خون در قسمت باسن، کمر و ستون فقرات کمتر شده و وچار نوعی بی حسی در این نواحی می شویم. در صورت ادامه در این حالت، به مرور فرسایش و ساییدگی در مهره ها و ستون فقرات ایجاد می گردد.

برای پیشگیری از این آسیب و صدمات در ناحیه کمر و نشیمنگاه می توان از اورینگ ها یا زیرنشیمن های بیوتی بیسیک استفاده کرد.

Cushion Oring Fibers

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based

on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow

is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain

on your should.

Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.

2020-06-17

اورینگ الیافی

اورینگ الیافی Cushion Oring Fibers همه ما فارق از این که چه شغلی داریم ساعتی از روز را روی صندلی می نشینیم از آنجایی که بیشتر […]
2020-06-17

محصولات الیافی

محصولات الیافی Fiber products بالش بارداری الیافی Full Body Pillow استفاده از بالش هاي بارداري بیوتی بیسـیک به منظور تنوع در مدل ها، راحتی سلیقه براي […]