بالش بارداری الیافی

اورینگ الیافی
2020-06-17
بالش دورگردنی الیافی
2020-06-17

بالش بارداری الیافی

Full Body Pillow

استفاده از بالش هاي بارداري بیوتی بیسـیک به منظور تنوع در مدل ها، راحتی سلیقه براي شما مصــرف کننده عزیز را فراهم کرده است. پزشکان به خانم هاي باردار توصیه می کنند که حتماً در هنگام استراحت به طرفین پهلو ها دراز بکشــند دلیل این توصیه افزایش اکســـیژن و مواد مغذي به جنین در حال رشد می باشــد. بالش هاي بارداري یک راه حل مناســب براي مادران باردار می باشـــد که باعث جلوگیري از کمر درد و افتادگی شکم در دوران بارداري و همچنین ساپورت کردن کمر و سـتون فقرات می باشـد.

قرار گرفتن قســـــمتی از بالش هاي بارداري بین زانوها باعث کمک به کاهش کمر درد و کنترل درجه حرارت بدن، بالا نگه داشــتن ســر براي کمک به تنفس بهتر و همچنین جلوگیري از ســـوزش معده و سایر مشکلات بارداري می باشد.

Full Body Pillow
Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow
can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain
on your should.
Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.

6 نظرات

  1. JgsvTrinc گفت:

    viagra in the united stater online viagra sales astralia products like viagra

  2. Abigail گفت:

    I’m interested in this position http://fithypno.com/stmap_14uormyb.html?entocort.viagra.calcitriol.tizanidine female cialis review The review examined progress by the U.S. in supervisory areas of most importance for stability. The FSB reviewed if there is effective regulatory coordination and information sharing with other countries. It found good overall progress by U.S. authorities in meeting the recommendations issued by the International Monetary Fund n 2010. These were issued under the auspices of country reviews in the Financial Sector Assessment Program (FSAP).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *