نشیمن مثلثی فوم

نشیمن مثلثی فوم

ستون فقرات داراي یک انحناي طبیعی موجی شکل میباشد که معمولا هـنگام نشستـن روي صندلی هاي معمولــی خـصوصا در حـالت هاي نادرســت این انـحنا صاف میشود.

بالشت زیر نشیمن مثلثی حالتی ســاپورتی و راحـتی را بر روي صــندلی ایـجاد می کند که باعث می شود تا روي صـندلی خـود بـارها و بـارها جابه جا شوید و احـساس راحتی کنید. تسکین درد پشت، جلوگیري از بی حس شدن باسن و دیگر مشکلات ناشـی از نشستن و برخاستن را دارد و همچنین قابلیت فرم گیري بدن براي حداکثر راحتی و ثبات در نشستن، بازیابی فرم اولیه به هنگام تغییر حالت در نشستن را دارا می باشد. این محصـول امکـان راحت نشستن بر روي انواع ویلچر ها، صندلی هاي اداري، خودرویی و مبل هاي خانگی را براي شمـا فـراهم می آورد.

Seat Cushion Foam

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain on your should.

Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.


استفاده از نشیمن مثلثی بیوتی بیسیک باعث جلوگیري از فشار روي ستون فقرات و ماهیچه هاي کمر، براي افـرادي که مدت زمان زیاد در حالت نشسته روي صندلی قرار میگیرند، می شود.